Lazy Economy หรือแปลแบบตรงตัวคือ เศรษฐกิจขี้เกียจ เป็นเทรนด์ธุรกิจแนวใหม่ที่สร้างขึ้นจากความต้องของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เพราะทุกวันนี้แต่ละคนล้วนต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ...

read more