การทำงานกับบริษัทเอกชน ตามกฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนว่าทางบริษัทต้องมีสิทธิประกันสังคมให้กับพนักงาน โดยเป็นการแบ่งจ่ายฝั่งละ 50% การอยู่ในระบบประกันตนนี้จะช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายหากมีปัญหาที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ไปจนถึงการเสียชีวิต...

read more